Spotkania instruktażowo – koordynacyjne poświęcone opracowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody oraz Analizie Ryzyka w bezpieczeństwie zaopatrzenia w wodę

Cover Image for Spotkania instruktażowo – koordynacyjne poświęcone opracowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody oraz Analizie Ryzyka w bezpieczeństwie zaopatrzenia w wodę

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Przedsiębiorstw Wodociągowo – Kanalizacyjnych, mających swoje podłoże w obowiązującym Rozporządzeniu ws jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07.12.2017, zapraszamy do uczestnictwa w:

Zdalnych spotkaniach instruktażowo – koordynacyjnych

poświęconych opracowywaniu

Planów Bezpieczeństwa Wody

oraz

Analizie Ryzyka w bezpieczeństwie zaopatrzenia w wodę

Spotkania prowadzi i moderuje dr inż. Łukasz Weber, praktyk, na co dzień zajmujący się konsultacjami w eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody, doradca kilkudziesięciu wodociągów w kwestiach technologicznych. Autor szkoleń prowadzonych przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich z zakresu eksploatacji SUW oraz licznych koncepcji, projektów i opinii związanych z szeroko rozumianym zaopatrzeniem w wodę.

Spotkania odbywają się w szerokim gronie uczestników, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, co pozwala na szerokie spojrzenie na temat i docelowe opracowanie dobrego dokumentu jakim powinny być Plany Bezpieczeństwa Wody.

Celem spotkań jest:

  • przedstawienie założeń do tworzenia Planów Bezpieczeństwa Wody, szkieletu na podstawie którego możliwe będzie opracowanie takiego dokumentu,
  • przedstawienie wytycznych do każdej z części PBW, w formie kart roboczych omawianych na spotkaniach; wypełnienie kart, realizacja punktów składowych poszczególnych części Planu, pozwoli uczestnikom opracować już w trakcie samego spotkania wartościowy szkielet PBW
  • szczegółowa identyfikacja zagrożeń w obrębie całego systemu zaopatrzenia w wodę (zlewnia, ujęcia, uzdatnianie, magazynowanie, dystrybucja, sieć)
  • zagrożenia będą omawiane zarówno na podstawie doświadczeń prowadzącego spotkanie, jak i doświadczeń własnych uczestników,
  • zagrożenia, które uczestnicy zdefiniują w obrębie swojego systemu wodociągowego, będą odnotowywane w specjalnych kartach roboczych, stanowiących element docelowego PBW
  • wspólna ocena zagrożeń, ryzyk z nimi związanych oraz ich uszeregowanie od najistotniejszych do najmniej istotnych (ocena zagrożeń – przypisanie im prawdopodobieństw, zasięgu oddziaływania itp. w grupie uczestników spotkania pozwoli podnieść ich wartość faktyczną) – przeprowadzenie Analizy Ryzyka
  • omawianie sposobów przeciwdziałaniu zagrożeniom, lub zmniejszenia ryzyka ich występowania bądź zasięgu oddziaływania w oparciu o działania inwestycyjne lub procedury postępowania (omówienie, przedstawienie i wypracowanie najbardziej istotnych procedur postępowania związanych ze zmniejszaniem ryzyka oddziaływania zagrożenia na różnych etapach systemu wodociągowego np. procedury wymiany złóż filtracyjnych, czyszczenia zbiorników retencyjnych, płukania sieci wodociągowych, usuwania awarii w systemach wodociągowych itp.)

Na spotkaniach Uczestnicy będą otrzymywać karty robocze, uzupełniane w ich trakcie lub w czasie pomiędzy kolejnym spotkaniami, co stanowić będzie istotny wsad do końcowego PBW.

Spotkania będą podzielone na trzy części odbywające się w odstępach 1 miesiąca. Po każdej z części uczestnicy otrzymają listę zagadnień, danych do sprawdzenia, odnoszących się do ich systemu wodociągowego, których przygotowanie pozwoli na kolejnym spotkaniu dokładnie sprecyzować zagrożenia, ryzyka i niezbędne do opracowania sposobów ograniczania ryzyk w tym procedur postępowania.

Lista zagadnień prezentowana będzie w formie gotowego formularza, uzupełnianego przez Uczestnika pomiędzy poszczególnymi spotkaniami, stanowiącego wsad do indywidualnego Planu Bezpieczeństwa Wody oraz podstawę do prac na kolejnych spotkaniach. Im więcej materiałów z listy zagadnień zostanie przez uczestników przygotowanych, tym pełniejszy będzie efekt spotkań, przybliżający do stworzenia gotowego dokumentu PBW.

Z założenia, efektem 3 spotkań (oraz działań Uczestników pomiędzy spotkaniami) będzie co najmniej solidny szkielet PBW (w niektórych przypadkach, również sam PBW).

UWAGA! Ze względu na techniczny charakter spotkań, będą one licznie przeplatane zagadnieniami z zakresu technologii uzdatniania wody (eksploatacji systemów ujęć, uzdatniania, dystrybucji, wymagań sanitarnych, itp).

Miejsce spotkań: ONLINE – w formie wideokonferencji

Każdy z uczestników otrzyma indywidualny adres dający dostęp do szkolenia przez cały cykl trzech spotkań. Spotkania w pełni interaktywne pozwalające uczestnikom na czynny udział w zajęciach, bezpośrednią pracę z wykładowcą i współpracę w grupach.

UWAGA! W ramach jednego przedsiębiorstwa wodociągowego dopuszcza się uczestnictwo większej ilości osób w podanej cenie szkolenia.

Termin szkolenia: Szkolenia odbywaja sie w trybie ciągłym, cyklicznie, kilka razy w roku.

W sprawie szczegółowego planu spotkań przeprowadzanych szkoleń oraz dostępnych aktualnie dodatkowych terminów prosimy o kontakt pod numerem telefonu 691 683 350 i 691 737 853 oraz mailowo pod adresem biuro@nentech.pl