Biblioteka Technologa. Konferencja: WODA 2006

Cover Image for Biblioteka Technologa. Konferencja: WODA 2006
dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber

UJĘCIA I JAKOŚĆ WÓD; WATER INTAKE AND WATER QUALITY

 1. Sławomir BIŁOZOR, Joanna ŚWIETLIK, Jacek NAWROCKI

Mikrozanieczyszczenia organiczne w wodzie do picia: aktualny stan badań.

Organic microcontaminants in drinking water: current state of research.

 1. Barbara BUDZIŁO, Jacek FILIMOWSKI

Model drenażowego ujęcia wody z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i niezawodnościowych

Model of drainage water intakes taking into consideration economic and reliability factors

 1. Jerzy CYRAN, Przemysła SENDERECKI, Wanda PIĄSTKA, Jan SOLNICA

Analiza jakości wód podziemnych z wybranych studni czwartorzędowych, górnokredowych i dolnokredowych wodociągu Dąbrowa w latach 1980 - 2002

Analysis quality of grundwaters abstracted form selected quaternary, upper cretaceous, lower cretaceous depp wells of "Dąbrowa" waterworks in years 1980 - 2002

 1. Yuri A.FEOFANOV, Tadeusz KRĘŻĘLEWSKI, M. SARUN

Porównanie międzynarodowych, rosyjskich i polskich standardów jakości wody do picia dla miejskich systemów wodociągowych.

Comparison international, Russian and Polish standards of drinking water quality in urban water supply systems.

 1. Thaddeus K. GRACZYK

Wykrywanie pierwotniaków pasożytniczych w próbkach wody

Detection of parasitic protozoa in water samples

 1. Marek J. GROMIEC

Postęp w technologii monitoringu jakości wody

Progress in technology of water quality monitoring

 1. Józef GÓRSKI, Krzysztof DRAGON

Zmiany stężeń żelaza w warunkach eksploatacji wód podziemnych

Changes of the iron concentration during exploitation of groundwater

 1. Jacek KUBIAK, Agnieszka TÓRZ, Sylwia MACHULA, Arkadiusz NĘDZAREK

Charakterystyka hydrochemiczna jeziora Płoń

Hydrochemical conditions of Płoń lake

 1. Małgorzata LESZCZYŃSKA, Alina PRUS

Współczesne standardy jakości wody do picia - stan wiedzy, kierunki zmian

Water quality standards - background and trends of changes

 1. Michał MICHAŁKIEWICZ, Jacek WOJCIECHOWSKI

Ocena jakości wód podziemnych na podstawie badań wody ze studni indywidualnych w Wielkopolsce

Evaluation of the quality of groun**d water on the basis of water examination from individual wells in Wielkopolska

 1. Jaromir MICHAŁOWICZ

Analiza fenoli w wodzie rzeki Ner

Analysis of phenols in water of the Ner river

 1. Jerzy NIEĆKO, Justyna Koroluk, Dobiesław NAZIMEK, Urszula KUKUŁKA-NIEĆKO, Marcin NIEĆKO

Azotany w wodzie studni kopanych na terenach rolniczych gminy Rossosz w województwie lubelskim

Nitrates in water wells in rural areas of the parish of Rossosz of the Lublin province

 1. Marek J. RATAJCZAK, Peter M. HUCK

Zastosowanie koagulacji wstępnego uzdatniania przed mikrofiltracją membranową

The use of coagulation as pre-treatme**nt to ultra-filtration membranes

 1. Teodora M. TRACZEWSKA, Andrzej M. DZIUBEK

Zastosowanie testów toksykologicznych do oceny jakości wody

Toxicological tests for water quality assessment

 1. Jacek KUBIAK, Agnieszka TÓRZ, Arkadiusz NĘDZAREK

Ocena stężeń anionoaktywnych substancji powierzchniowo czynnych oraz fenoli w wodach parku krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry" w latach 1995-1997

Estimation of linea**r anionic surfactants and phenols concentrations in water of the landscape park „Lower Odra Valley" in 1995-1997

 1. Joanna ŚWIETLIK, Jacek NAWROCKI

Farmaceutyki w środowisku wodnym - występowanie, znaczenie i usuwanie

Pharmaceuticals in aquatic environment - occurrence, fate and removal

 1. Maria WALERY, Izabela Anna TAŁAŁAJ

Ocena jakości wód rzek województwa podlaskiego

Evaluation of water quality in ribers of podlasie voivodship

 1. Alina WARGIN

Wzrost bakterii redukujących siarczany w obecności różnych akceptów elektronów

Growth of the sulphate reducing bacteria in the presence of various electron acceptor**s

UZDATNIANIE WODY; WATER PURFICATIONS

 1. Marek APOLINARSKI, Anna GRABIŃSKA-ŁONIEWSKA, Agnieszka JANCEWICZ, Dorota WITKOWSKA

Badania porównawcze usuwania azotanów z wód przeznaczonych do picia na drodze denitryfikacji heterotroficznej w układzie złoża stacjonarnego i fluidalnego

Comparative investigations of heterotrophic denitrification process carried out in packed bed and fluidized bed reactor systems for drinking water

 1. Wojciech BALCERZAK, Joanna BĄK

Zmiany stabilności wody oraz sposoby ich ograniczania

Variations in water stability and the methods of its limitation

 1. Tomasz SCHILLER; Marian BŁAŻEJEWSKI

Częściowe zmiękczanie wody do picia za pomocą wodorotlenku sodu i jej filtracji przez złoże piaskowe

Partial decarbonization of drinking water using sodium hydroxide and filtration through sand bed

 1. Rafał BRAY

Zastosowanie koagulacji kontaktowej do oczyszczania wody podziemnej o podwyższonej barwie

Application of contact coagulation for treatment of underground water with heighten color

 1. Jan OLESZKIEWICZ, Dominika CELMER, Nazim CICEK

Denitryfikacja autotroficzna w procesie wykorzystującym bakterie utleniające wodór w reaktorze membranowym

Hydrogen-driven denitrification in membrane biofilm reactor

 1. Artur DOBROWOLSKI

ACTIFLO jako efektywny i stabilny proces uzdatniania wód powierzchniowych - badania pilotowe w Polsce w latach 2004-2006

ACTIFLO pilot tests in Poland 2004-2006

 1. Mariusz DUDZIAK, Michał BODZEK

Czynniki uzależniające eliminację mikrozanieczyszczeń organicznych w membranowym oczyszczaniu wody

Factors affecting elimination of organic micropollutants during membrane water treatment

 1. James E. FARMERIE

Procesy klarowania

Clar**ification technologies

 1. Mohamed GAMAL EL-DIN, Daniel W. SMITH, Fares AL MOMANI, David W.WANG, Keisuke IKEHATA

Zastosowanie ozonu do rozkładu mikrocystyn -LR i -RR: efektywność i stała prędkości

Application of ozone treatment to degrade Microcystin -LR and -RR: Treatability and Rate Constants

 1. Barbara JACHIMKO, Czesław SYMONOWICZ

Badania nad usuwaniem substancji organicznych z wód powierzchniowych i mieszanych przy użyciu żywicy jonowymiennej MIEX

Application of MIEX® doc resin for natural organic mater removal from surface and mixed (surface and ground) water

 1. Joanna JEŻ-WALKOWIAK, Łukasz WEBER

Parametry procesów odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych w filtracyjnych złożach chalcedonitowych

The parameters of iron and manganese removal from groundwater in filtra**tion process through chalcedonit sand

 1. Joanna JEŻ-WALKOWIAK, Łukasz WEBER, Karol SZAMBELAŃCZYK

Efekty odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych w złożach filtrów chalcedonitowych w ziemnnych warunkach hydraulicznych

Effectiveness of iron and manganese removal in chalcedonit filters at var**iable hydraulic conditions

 1. Andrzej JODŁOWSKI, Tomasz JURCZAK

Wpływ ditlenu chloru na komórki sinic Microcystis aeruginosa i mikrycystyn w procesie uzdatniania wody

Effect of chlorine dioxide on cells of blue-green algae Microcystis aeruginosa and microcystins during water treatment

 1. Jadwiga KALETA

Zastosowanie modyfikowanego klinoptylitu do oczyszczania wód podziemnych

Application of modified clinoptylolite for purification of underground waters

 1. Jadwiga KALETA

Ocena skuteczności procesu koagulacji w usuwaniu substancji humusowych z wody

Evaluation of effectiveness of coagulation proces in elimination of humic substances form water

 1. Marcin KŁOS, Jolanta GUMIŃSKA, Waldemar SAWINIAK

Zastosowanie koagulantów hydrolizujących oraz wstępnie zhydrolizowanych w procesie koagulacji kontaktowej

Application of hydrolysing and pre-hydrolysed coagulants in contact filtration

 1. Marcin KŁOS, Jacek TOKARCZYK

Możliwości modernizacji filtrów kontaktowych w układzie uzdatniania wody powierzchniowej

Modernization of contact filters in surface water treatment plants