Technologia

>

Cover Image for Podstawowe metody dezynfekcji. Technika i eksploatacja. Informacje ogólne. Podchloryn sodu dozowany z roztworu.

Podstawowe metody dezynfekcji. Technika i eksploatacja. Informacje ogólne. Podchloryn sodu dozowany z roztworu.

Dezynfekcja wody jest bodaj najważniejszym zadaniem technologicznym do zrealizowania na Stacji Uzdatniania Wody. Takie procesy jak odżelazianie, odmanganianie, czy nawet usuwanie barwy bądź węgla organicznego w zasadzie oprócz zadania bezpośredniego, służą pośrednio skutecznemu unieszkodliwianiu mikroorganizmów. Spośród metod dezynfekcji stosowanych w kraju dominuje oczywiście chlorowanie wody z wykorzystaniem takich substancji jak podchloryn sodu (dozowany z roztworu bądź coraz częściej przygotowywany bezpośrednio na miejscu z soli kuchennej), chlor gazowy, generowany na SUW dwutlenek chloru, czy roztwarzany na miejscu dichloroizocyjanouran sodu. Dezynfektanty chlorowe, mimo ryzyka tworzenia ubocznych produktów dezynfekcji (w obecności substancji organicznych zawartych w wodzie) i niejednokrotnie pogarszania własności organoleptycznych wody mają jedną podstawową zaletę – konserwują wodę w sieci i zabezpieczają przed wtórnym zanieczyszczeniem (czy raczej ograniczają ryzyko). Wspomagającą dla dezynfektantów chlorowych metodą dezynfekcji jest promieniowanie UV.

dr inż. Łukasz Weber, mgr inż. Jarosław Witkowski
dr inż. Łukasz Weber, mgr inż. Jarosław Witkowski
Cover Image for Usuwanie twardości na SUW - cz. I - metoda strąceniowa

Usuwanie twardości na SUW - cz. I - metoda strąceniowa

Twardość wody jest jednym z najbardziej zauważalnych przez odbiorców wskaźników jakości wody. Niejednokrotnie w praktyce eksploatacyjnej spotykamy się z tym, iż świetnie odżelaziona czy odmanganiona, ale twarda woda jest źle postrzegana przez odbiorców. Normy wskazują na maksymalną zawartość twardości w okolicach 500 mg/L - jednak optymalna z użytkowego punktu widzenia twardość wody, która z jednej strony wiąże się z zawartością wapnia i magnezu, a z drugiej z niską uciążliwością eksploatacji sprzętów domowych to ok 200 -250 mgCaCO3/L

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Zapowietrzanie filtrów ciśnienowych - przyczyny, sposoby zapobiegania

Zapowietrzanie filtrów ciśnienowych - przyczyny, sposoby zapobiegania

W przypadku filtracji ciśnieniowej, zapowietrzanie złóż filtracyjnych ma nieco inne podłoże niż w przypadku filtrów otwartych opisane w artykule  Zapowietrzanie filtrów ciśnieniowych ma miejsce w układach, w których filtracja poprzedzona jest napowietrzaniem w aeratorach ciśnieniowych (mieszaczach wodno – powietrznych). Zjawisko takie nie występuje, jeśli filtracja poprzedzona jest napowietrzaniem otwartym. Powietrze w sposób naturalny przedostające się do wody powoduje jej wysycenie przy ciśnieniu atmosferycznym tylko do punktu równowagi. W przypadku napowietrzania ciśnieniowego gazy wprowadzane są z ciśnieniem co najmniej o 1 atm wyższym od ciśnienia płynącej wody. Przy wyższym ciśnieniu rozpuszczalność gazów jest większa – obniża się wraz ze zmniejszaniem ciśnienia wody (spadkiem ciśnienia).

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Badania technologiczne nad uzdatnianiem wody na SUW Podgórna

Badania technologiczne nad uzdatnianiem wody na SUW Podgórna

Przedprojektowe badania technologiczne są istotnym elementem procesu modernizacji istniejącej, jak i budowy nowej Stacji Uzdatniania Wody. Niestety, nierzadko pomija się je w toku prac wstępnych, co skutkuje niejednokrotnie problemami na etapie samej eksploatacji SUW. Często na etapie badań technologicznych pojawiają się istotne aspekty, technologiczne które nie były dotychczas zauważalne, bądź nie zwracano na anie szczególnej uwagi. Ponadto niewątpliwym atutem badań technologicznych jest przybliżenie funkcjonowania układu uzdatniania przyszłym operatorom, co pozwala im następnie z większą świadomością eksploatować SUW. Przykładem prac nad uzdatnianiem wody, dzięki którym wychwycono wiele ciekawych elementów technologicznych, wynikających głównie z jakości wody surowej, które mogły odbić się negatywnie po przeprowadzonej standardowo modernizacji, są badania wykonane na jednej ze Stacji Uzdatniania Wody eksploatowanej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Chodzieży – SUW Podgórna.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Charakterystyka zanieczyszczeń wód - fluor

Charakterystyka zanieczyszczeń wód - fluor

Fluor jest pierwiastkiem występującym stosunkowo często i w znacznych ilościach w wodach. Jego źródłem zazwyczaj są minerały uwalniające fluor w procesach wietrzenia. Jest to pierwiastek bardzo podatny na biokumulację - szczególnie z wody. Wody podziemne są zazwyczaj wzbogacane w niewielkie ilości fluoru dzieki opadom atmosferycznym. Obieg fluoru w przyrodzie obejmuje bowiem jego parowanie do atmosfery oraz opady ze śniegiem i deszczem.Znaczne ilości fluoru mogą dostawać się do wód podziemnych w postaci zanieczyszczeń gazowych i pyłowych atmosfery, jak i przenikania ścieków. Szczególnie negatywnie pod względem zawartości fluoru w wodzie oddziałuje przemysł związany z hutnictwem aluminium i produkcją nawozów fosforowych. Lokalne zanieczyszczenia wód fluorem są związane z przemysłem chemicznym, szklarskim, emalierskim, czy nawożeniem nawozami fosforowymi. Wg obowiązującego rozporządzenia norma zawartości fluoru w wodzie wynosi 1,5 mg/L.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Charakterystyka zanieczyszczeń wód - jon amonowy

Charakterystyka zanieczyszczeń wód - jon amonowy

W dziale będą prezentowane informacje dotyczące poszczególnych zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych z punktu widzenia ich znaczenia zdrowotnego oraz właściwości chemicznych i charakterystyk hydrogeochemicznych. Na pierwszy rzut - jon amonowy.Jony amonowe występują przede wszystkim w warunkach redukcyjnych. Pojawiają się w wodzie wskutek procesów redukcji azotanów i azotynów oraz bezpośredniego rozkładu materii organicznej w warunkach beztlenowych. Wg informacji zawartych w "Hydrogeochemia" A Macioszczyk, D. Dobrzyński pewne ilości jonu amonowego mogą także pojawiać się wskutek procesów geochemicznych - działania wody na azotek żelaza.  

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Płukanie złoża antracytowo - kwarcowego powietrzem - FILM!

Płukanie złoża antracytowo - kwarcowego powietrzem - FILM!

Przedstawiamy kolejny film z cyklu poświęconego eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody, przedsawiający proces płukania złoża antracytowo- kwarcowego powietrzem. Antracyt i kwarc zasypany w instalacji badawczej wykonanej z pleksi poddano działaniu powietrza płuczącego. W filmie widać charakterystyczne etapy tego procesu oraz efektywność płukania powietrzem na różnych głębokościach złoża filtracyjnego.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Płukanie złoża antracytowo - kwarcowego wodą - FILM!

Płukanie złoża antracytowo - kwarcowego wodą - FILM!

Prezentujemy Państwu ciekawy film, obrazujący zachowanie się złoża antracytowo - kwarcowego podczas płukania samą wodą. Film, nagrany na instalacji badawczej, prezentuje złoże antracytowo - kwarcowe w przezroczystej kolumnie, dlatego dokładnie widać przebieg procesu.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber