Teoria

>

Cover Image for Podstawowe metody dezynfekcji wody. Technika i eksploatacja. Dezynfekcja chlorem - aspekty technologiczne. Dozowanie podchlorynu przygotowywanego na miejscu z soli kuchennej.

Podstawowe metody dezynfekcji wody. Technika i eksploatacja. Dezynfekcja chlorem - aspekty technologiczne. Dozowanie podchlorynu przygotowywanego na miejscu z soli kuchennej.

Chlor dodany do wody (czy to w postaci podchlorynu sodu, czy też w postaci chloru gazowego) jest zużywany kolejno na następujące cele: utlenianie zredukowanych związków takich jak żelazo, mangan, czy siarkowodór, w efekcie czego następuje rozkład chloru, przez co staje się zupełnie nieaktywny; utlenianie substancji organicznych – zwłaszcza, jeśli wody mają podwyższony tzw. węgiel organiczny, który pośrednio objawia się poprzez barwę, czy utlenialność wody; utlenianie bromków (co dotyczy przede wszystkim wód rejonu Pomorza – terenów bezpośrednio nadmorskich); utlenianie jonu amonowego; pozostała część chloru działa dezynfekująco.

dr inż. Łukasz Weber, mgr inż. Jarosław Witkowski
dr inż. Łukasz Weber, mgr inż. Jarosław Witkowski
Cover Image for Badania technologiczne nad uzdatnianiem wody na SUW Podgórna

Badania technologiczne nad uzdatnianiem wody na SUW Podgórna

Przedprojektowe badania technologiczne są istotnym elementem procesu modernizacji istniejącej, jak i budowy nowej Stacji Uzdatniania Wody. Niestety, nierzadko pomija się je w toku prac wstępnych, co skutkuje niejednokrotnie problemami na etapie samej eksploatacji SUW. Często na etapie badań technologicznych pojawiają się istotne aspekty, technologiczne które nie były dotychczas zauważalne, bądź nie zwracano na anie szczególnej uwagi. Ponadto niewątpliwym atutem badań technologicznych jest przybliżenie funkcjonowania układu uzdatniania przyszłym operatorom, co pozwala im następnie z większą świadomością eksploatować SUW. Przykładem prac nad uzdatnianiem wody, dzięki którym wychwycono wiele ciekawych elementów technologicznych, wynikających głównie z jakości wody surowej, które mogły odbić się negatywnie po przeprowadzonej standardowo modernizacji, są badania wykonane na jednej ze Stacji Uzdatniania Wody eksploatowanej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Chodzieży – SUW Podgórna.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Charakterystyka zanieczyszczeń wód - fluor

Charakterystyka zanieczyszczeń wód - fluor

Fluor jest pierwiastkiem występującym stosunkowo często i w znacznych ilościach w wodach. Jego źródłem zazwyczaj są minerały uwalniające fluor w procesach wietrzenia. Jest to pierwiastek bardzo podatny na biokumulację - szczególnie z wody. Wody podziemne są zazwyczaj wzbogacane w niewielkie ilości fluoru dzieki opadom atmosferycznym. Obieg fluoru w przyrodzie obejmuje bowiem jego parowanie do atmosfery oraz opady ze śniegiem i deszczem.Znaczne ilości fluoru mogą dostawać się do wód podziemnych w postaci zanieczyszczeń gazowych i pyłowych atmosfery, jak i przenikania ścieków. Szczególnie negatywnie pod względem zawartości fluoru w wodzie oddziałuje przemysł związany z hutnictwem aluminium i produkcją nawozów fosforowych. Lokalne zanieczyszczenia wód fluorem są związane z przemysłem chemicznym, szklarskim, emalierskim, czy nawożeniem nawozami fosforowymi. Wg obowiązującego rozporządzenia norma zawartości fluoru w wodzie wynosi 1,5 mg/L.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Charakterystyka zanieczyszczeń wód - jon amonowy

Charakterystyka zanieczyszczeń wód - jon amonowy

W dziale będą prezentowane informacje dotyczące poszczególnych zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych z punktu widzenia ich znaczenia zdrowotnego oraz właściwości chemicznych i charakterystyk hydrogeochemicznych. Na pierwszy rzut - jon amonowy.Jony amonowe występują przede wszystkim w warunkach redukcyjnych. Pojawiają się w wodzie wskutek procesów redukcji azotanów i azotynów oraz bezpośredniego rozkładu materii organicznej w warunkach beztlenowych. Wg informacji zawartych w "Hydrogeochemia" A Macioszczyk, D. Dobrzyński pewne ilości jonu amonowego mogą także pojawiać się wskutek procesów geochemicznych - działania wody na azotek żelaza.  

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Strącanie dwutlenku manganu w złożu filtracyjnym - FILM!

Strącanie dwutlenku manganu w złożu filtracyjnym - FILM!

Przedstawiamy Państwu kolejny z cyklu filmów technologicznych, przedstawiających wybrane procesy i zjawiska występujące w technologii uzdatniania wody. Tym razem materiał pokazuje ideę strącania na powierzchni czystego, nieaktywnego złoża - w tym przypadku piasku chalcedonitowego, dwutlenku manganu. Do tego celu wykorzystano siarczan manganu i nadmanganian potasu. Złoże jest aktywowane w warunkach laboratoryjnych, zaś sam eksperyment pokazuje mechanizm tego procesu.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Filmy przedstawiające utlenianie żelaza (II) do (III) w wodzie

Filmy przedstawiające utlenianie żelaza (II) do (III) w wodzie

Proces utleniania żelaza (II) do żelaza (III) tlenem z powietrza jest częścią składową usuwania tego wskaźnika z wody. W wielu miejscach naszego portalu możecie Państwo znaleźć podstawy praktyczne i teoretyczne tego zagadnienia. Tym razem jednak chcielibyśmy przedstawić dwa krótkie filmy, które doskonale obrazują przebieg utleniania i dalej wytrącania i sedymentacji wodorotlenku żelaza.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Określanie wysokości strefy usuwania żelaza w złożu filtracyjnym - cz.I

Określanie wysokości strefy usuwania żelaza w złożu filtracyjnym - cz.I

Jednym z najważniejszych parametrów projektowych, a później eksploatacyjnych w usuwaniu z wody żelaza, a także pośrednio manganu jest wyznaczanie wysokości poszczególnych stref technologicznych - tj. strefy odżelaziania oraz odmanganiania wody. Parametr ten częstokroć pomijany, czasami w ogóle nie zauważany jest niejednokrotnie kluczem do ustalenia przyczyn problemów z usuwaniem żelaza oraz manganu tak w układach jednostopniowej jak i dwustopniowej filtracji. Świadomość kolejności zachodzących procesów w złożu filtracyjnym oraz wysokości złoża zajętej na realizację danego procesu daje duże możliwości diagnostyczne i eksploatacyjne. W niniejszym artykule przedstawiono podstawy teoretyczne strefowania złoża filtracyjnego oraz praktycznie przydatne sposoby ustalania wysokości tejże strefy na etapie projektowania i weryfikacji technologii uzdatniania wody.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Ciekawe artykuły: "Toksyczne oddziaływanie glinu"

Ciekawe artykuły: "Toksyczne oddziaływanie glinu"

W "Wodociągach i Kanalizacji" nr 5/2008 ukazał się ciekawy artykuł, napisany przez Julitę Szafraniak z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, pt."Toksyczne oddiaływanie glinu". Autorka oprócz ogólnych informacji na temat występowania glinu w przyrodzie, wśród których znajdziemy geologię występowania glinu, mechanizm jego migracji do środowiska, czy też formę występowania w zależności od odczynu, prezentuje dane dotyczące oddziaływania glinu na organizmy żywe, w tym organizm człowieka.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber