Formy występowania amoniaku w wodzie

Cover Image for Formy występowania amoniaku w wodzie
dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber

Zależność formy występowania jonu amonowego od odczynu przedstawiono na wykresie zamieszczonym poniżej.

Wykres powstał na podstawie: Szpindor; Łomotowski: "Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków" Arkady.

Jak widać przy odczynie wody, charakterystycznym dla wód naturalnych - tj. od 7,0 - 8,0 udział wolnego amoniaku jest nieznaczny. W zasadzie nie przekracza nawet 5 % dla temperatury wody ujmowanej na SUW.

Oznacza to, że w przypadku wody naturalnej w zasadzie cały amoniak występuje w postaci wolnej. Czyli praktycznie jedyną metodą usunięcia jonu amonowego w tej formie jest nitryfikacja biologiczna, bądź też wymiana jonowa.

Jednocześnie udział odgazowania jonu amonowego w procesie napowietrzania (nawet na wysoko wydajnych kaskadach, czy złożach ociekowych) jest nieznaczny; chyba, że zostałoby podniesione pH. Bo przy odczynie 9,5 dla temperatury 10 st C udział wolnego amoniaku wynosi już blisko 40 % (amoniaku który można odgazować w wysoko wydajnych procesach napowietrzania).

Jednocześnie warto zauważyć, że wykres ten ma również zastosowanie przy doborze procesów wymiany jonowej jonu amonowego. Tutaj działanie jest odwrotne - tj. dąży się do pH bliskiego 7,0 - bowiem tylko jon amonowy może zostać wymieniony na żywicy.

Jednocześnie usuwanie jonu amonowego z wody jest wymagane wówczas, gdy jego stężenie przekracza 0,5 mg/L. Najczęściej jednak w takiej sytuacji korzysta się z nitryfikacji biologicznej (proces jak w przypadku oczyszczalni ścieków). Szczegółowo proces został opisany w artykule prezentowanym na stronach naszego serwisu.

Autor: Łukasz Weber