Teoria

<

Cover Image for Formy występowania amoniaku w wodzie

Formy występowania amoniaku w wodzie

Forma występowania amoniaku w wodzie zależy od jej odczynu. Jednocześnie jest to bardzo ważna informacja technologiczna, informująca np o tym jaką część jonu amonowego z wody można odgazować (a odgazowujemy zawsze jedynie amoniak w formie gazowej) a jaką część należy usunąć np poprzez procesy nitryfikacji, bądź sorpcji na odpowiednich żywicach jonowymiennych.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Koagulacja wód o podwyższonej barwie, mętności oraz utlenialności - cz. I

Koagulacja wód o podwyższonej barwie, mętności oraz utlenialności - cz. I

W praktyce eksploatacji układów uzdatniania wody podziemnej rzadko zwraca się uwagę na przekroczenia takich wskaźników jak barwa, mętność, czy utlenialność, zwłaszcza w sytuacji, gdy są one niewielkie. Faktem jest również, że raczej nie spotyka się, by organy inspekcji sanitarnej wydawały warunkowe pozwolenia, gdy np. barwa w wodzie uzdatnionej wynosi 20 mgPt/L w stosunku do wymaganych 15,0 mgPt/L. Tak było dotychczas. Faktem jest jednak, że w związku z obostrzeniami przepisów, związanych z dostosowaniem wymagań jakości wody do standardów unijnych, w niedalekiej przyszłości może się to zmienić, tym bardziej iż parametry te są wskaźnikami obecności niepożądanych substancji, które bezwzględnie, z różńych przyczyn, muszą zostać usunięte z wody.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Biblioteka Technologa. Konferencja: WODA 2006

Biblioteka Technologa. Konferencja: WODA 2006

W "Bibliotece Technologa" prezentujemy bibliografię, spis artykułów zamieszczonych w czasopismach branżowych, materiałach konferencyjnych, poświęconych szeroko rozumianej tematyce ujęć, uzdatniania, dystrybucji oraz zarządzania systemami wodnymi.Bibliografia jest pomocna w poszukiwaniach konkretnego zagadnienia, odsyła również do pozycji literaturowych, które zawierają informacje na interesujący temat.XIX Krajowa Konferencja, VII Międzynarodowa Konferencja: "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" WODA 2006.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Metody usuwania arsenu z wody

Metody usuwania arsenu z wody

Zagadnienia występowania arsenu w przyrodzie, oraz jego wpływu na organizm człowieka były prezentowane w pierwszych artykułach z cyklu. Niniejszy artykuł prezentuje natomiast sposoby usuwania arsenu z wody. Istnieje szereg metod usuwania arsenu z wody. Niektóre z nich są tradycyjnymi metodami stosowanymi w technologii uzdatniania wody, w których arsen jest usuwany wraz z innymi zanieczyszczeniami. Inne natomiast są na etapie eksperymentalnym, a niektóre nie zostały w ogóle zastosowane w pełnej skali.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Natlenianie wody - zapotrzebowanie wody na tlen

Natlenianie wody - zapotrzebowanie wody na tlen

Tlen w technologii uzdatniania wody wykorzystywany jest do: utleniania żelaza, utleniania manganu oraz utleniania azotu amonowego - biologicznej nitryfikacji. Jest to wprawdzie najtańszy utleniacz, jednak jako jedyny pozwala skutecznie usunąć jon amonowy z wody do wartości wymaganych obowiązującym Rozporządzeniem (0,5 mgN-NH4). Ilość tlenu jaka powinna być wtłoczona do wody wynika z zapotrzebowania stechiometrycznego. Najwięcej potrzeba na utlenienie jonu amonowego, najmniej natomiast na utlenienie żelaza.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Równowaga węglanowo wapniowa wody - czyli kiedy woda jest agresywna, a kiedy mogą się z niej wytrąca

Równowaga węglanowo wapniowa wody - czyli kiedy woda jest agresywna, a kiedy mogą się z niej wytrąca

Tematyka równowagi węglanowo - wapniowej jest zapomnianym elementem technologii uzdatniania wody zarówno podziemnej jak i powierzchniowej. Mało kto zastanawiał się w ogóle nad tym zagadnieniem, jeszcze mniej technologów wyznaczało parametry równowagi węglanowej w wodzie. Tymczasem niestabilna woda może być albo agresywna, mając własności korozyjne, sprzyjając niszczeniu urządzeń technologicznych (zwłaszcza filtrów studziennych, rurociągów tłoczących wodę surową, urządzeń napowietrzających, filtrów - albo z drugiej strony mogą się z niej intensywnie wytrącać węglany wapnia czy magnezu i to nie tylko po przegotowaniu, czy podgrzaniu (popularny "kamień"), co również jest przyczyną poważnych komplikacji technologicznych - zwłaszcza przy filtracji. W artykule przedstawiono wstępne zagadnienia z tej dziedziny technologii uzdatniania wody - metody oceny równowagi węglanowo - wapniowej.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Wpływ związków arsenu na organizm człowieka

Wpływ związków arsenu na organizm człowieka

W nawiązaniu do artykułu poświęconego występowaniu arsenu w wodach naturalnych, przedstawiamy informacje dotyczące wpływu tego pierwiastka na organizm człowieka. Zawartość arsenu w tkankach organizmu człowieka waha się w przedziale od 0,1 do 0,5 ppm. Podwyższone jego ilości mogą pojawiać się w wątrobie, kościach, paznokciach, skórze i włosach (włosy są wskaźnikiem zawartości arsenu w organizmie) w stężeniu około 2 ppm.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Występowanie arsenu w wodach naturalnych

Występowanie arsenu w wodach naturalnych

Arsen, As (z łac. arsenicum), został odkryty w 1270 roku przez alchemika A.Magnusa. Jest to pierwiastek chemiczny z bloku p, należący do piątej grupy układu okresowego pierwiastków. Pierwiastek ten jest półmetalem występującym w kilku odmianach alotropowych.W ostatnich latach zainteresowanie arsenem znacznie wzrosło. Rzetelne informacje na temat występowania arsenu oraz jego wpływu na zdrowie są rzadko dostępne, ale jest oczywiste, że jest wiele krajów na całym świecie, gdzie arsen został wykryty w ilości większej niż określają to wytyczne (0,01 mg/L) i narodowe standardy. Kraje posiadające duże zasoby arsenu to m.in. Argentyna, Australia, Chile, Węgry, Meksyk, Peru i Tajlandia. Natomiast kraje, w których udokumentowano niekorzystny wpływ arsenu na zdrowie to Bangladesz, Chiny, Indie (Zachodnia Bengalia) i Stany Zjednoczonej Ameryki.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber